ขั้นตอนการดำเนินการขอมีบัตรเหรียญราชการชายแดนและบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน
หลักฐานที่ใช้ประกอบการจัดทำบัตร
1 แบบคำขอมีบัตร บัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน(ส.ช.1) หรือแบบคำขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน (ช.ด.1)
2 สำเนาราชกิจจานุเบกษาเหรียญพิทักษ์เสรีชน หรือเหรียญราชการชายแดน
3 สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเคยรับราชการให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้รับบำเหน็จบำนาญหรือคำสั่งออกจากราชการ)
4 สำเนาทะเบียนบ้าน
5 รูปถ่ายขนาด 2.5 x 3 เซนติเมตร (1 นิ้ว) ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ เครื่องแบบพิธีการ หรือเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของรัฐของหน่วยงานต้นสังกัด เว้นแต่ผู้ที่ไม่มีกฎหมายหรือข้อบังคับของทางราชการกำหนดให้มีเครื่องแบบเฉพาะให้แต่งกายด้วยชุดสากลหรือชุดไทยพระราชทาน ( จะประดับเหรียญพิทักษ์เสรีชน หรือเหรียญราชการชายแดน) จำนวน 3 รูป
6.หลักฐานอื่น ๆ ตามแต่กรณี ดังนี้
6.1 บัตรเก่า         6. กรณีบัตรหายแนบสำเนาใบแจ้งความ
6.2 กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล ให้แนบหลักฐานตามกรณี
          6.3 กรณีชื่อ – สกุล ผู้ขอทำบัตรไม่ตรงกับประกาศในราชกิจจานุเบกษา สามารถขอทำบัตรพร้อมแก้ไขราชกิจจานุเบกษา โดยแนบเอกสารเพิ่มเติมตามเรื่องการขอแก้ไข ชื่อ – สกุลในราชกิจจานุเบกษา
2. ตามข้อ 1 ยื่นเอกสารได้ที่งาน ธกวส.กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. ( ระหว่างวันที่ 1 – 5 ของเดือน)
3. จนท.รับเอกสารตรวจสอบและจัดพิมพ์ตัวบัตรฯ รวบรวมนำส่ง บช.ตชด. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียด ( ภายใน 1 สัปดาห์ )
4.ระยะเวลาในการรับบัตรจาก บช.ตชด.( ภายใน 30 วัน )
5.ตามข้อ 5 จัดส่งจังหวัดเพื่อนำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในตัวบัตร (ภายใน 30 วัน )

                                **********