วิสัยทัศน์/ปรัชญา/ปณิธาน/อัตลักษณ์

วิสัยทัศน์/ปรัชญา/ปณิธาน/อัตลักษณ์

วิสัยทัศน์   “ เป็นหน่วยผลิต และฝึกให้เป็นตำรวจมืออาชีพ ได้มาตรฐานสากล ”

ปรัชญา   “ สร้างมาตรฐานองค์กรด้วยคุณภาพการฝึก ”

ปณิธาน   “ ฝึกดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม มีเกียรติศักดิ์ รักองค์กร ”

อัตลักษณ์   “ชำนาญด้าน กัทส์ บาตอง”