• มาตรา 9(1) ผลการพิจารณา หรือคำวินิจฉัย ที่มีผลต่อเอกชนโดยตรง
 • มาตรา 9(2)นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจา-นุเบกษา ตามมาตรา 7 (4)
 • มาตรา 9(3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
 • มาตรา 9(4) – 1คำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
 • มาตรา 9(4) – 2 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • มาตรา 9(4) – 3 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • มาตรา 9(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
 • มาตรา 9(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
 • มาตรา 9(7)มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
 • มาตรา 9(8) – 1 ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ
 • มาตรา 9(8) – 2 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน
 • มาตรา 9(8) – 3 ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน
 • มาตรา 9(8) – 4 ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน
 • มาตรา 9(8) – 5 ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
 • มาตรา 9(8) – 6 ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน