ชุดตรวจพิสูจน์เก็บกู้หรือทำลายวัตถุระเบิด กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.มีหน้าที่และความรับผิดชอบการฝึกอบรม การค้นหา เก็บกู้ พิสูจน์ทราบ การทําลายวัตถุระเบิด หรือทําให้ปลอดภัยซึ่งวัตถุระเบิดในสถานที่สงสัยว่าจะมีหรือได้รับ แจ้ง งานตรวจสถานที่เกิดเหตุในกรณีที่เหตุระเบิดเกิดขึ้น งานป้องกันการก่อวินาศกรรม งานรักษาความปลอดภัย สถานที่ และบุคคล รวมทั้งงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย