กองร้อยที่ 1 กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. มีหน้าที่และความรับผิดชอบ งานสื่อสาร งานขนส่ง บริการสายการ- แพทย์งานการรักษาความปลอดภัย และสูทกรรม แบ่งหน้าที่เป็น 6 หมวดงาน คือ
หมวดงาน 1 หมวดงานสารบรรณ – ธุรการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
1) งานสารบรรณ – ธุรการของกองร้อย
2) จัด เวร – ยาม รักษาความปลอดภัย
หมวดงาน 2 หมวดงานรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
1) รักษาความปลอดภัยบุคคล สถานที่และเอกสาร
2) เป็นกําลังสํารองเคลื่อนที่เร็ว สําหรับสนับสนุนภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การป้องกันและรักษาสถานการณ์ชายแดนในพื้นที่ บก.ตชด.ภาค
หมวดงาน 3 หมวดงานสื่อสาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบอุปกรณ์สําหรับใช้ในราชการปรนนิบัติซ่อมบํารุง
1) การติดต่อสื่อสารและการจัดทําเครือข่าย
2) เสนอความต้องการและคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือสื่อสาร และสิ่ง
3) ซ่อมบํารุง และปรนนิบัติบํารุงเครื่องมือสื่อสาร และสิ่งอุปกรณ์
4) ควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการสื่อสารตลอดจนอุปกรณ์ในการ
5) จัดเจ้าหน้าที่สื่อสารสนับสนุนการฝึกและการปฏิบัติอื่น ๆ
6) งานสารสนเทศ
หมวดงาน 4 หมวดงานขนส่ง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
1) ควบคุมดูแล การใช้ การเก็บรักษายานพาหนะ ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือประจํายานพาหนะที่ใช้สําหรับปรนนิบัติบํารุง และจัดทําทะเบียนคุมที่เกี่ยวข้องราชการเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
2)เสนอความต้องการและคุณลักษณะเฉพาะของยานพาหนะสําหรับใช้ใน
3) เสนอความต้องการน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
4) บริการงานขนส่งกําลังพล และสิ่งอุปกรณ์ตามความต้องการของหน่วย ปรนนิบัติและซ่อมบํารุงยานพาหนะ ควบคุม รายงาน การใช้จ่าย น้ำมัน
5)หมวดงาน 5 หมวดงานบริการสายการแพทย์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
1) จัดทําแผนความต้องการยาและเวชภัณฑ์
2) ตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้กับข้าราชการตํารวจ/ครอบครัว และผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งการจัดทําสถิติการตรวจรักษาพยาบาลและการรายงานและลูกจ้างลูกจ้าง
3) ดําเนินการทางธุรการ ในการตรวจสุขภาพประจําปีให้กับข้าราชการตํารวจ
4) จัดทําหนังสือรับรองสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับข้าราชการตํารวจ
5) ควบคุมดูแลการเบิกจ่าย การใช้ การเก็บรักษา จําหน่ายยาเวชภัณฑ์และวัสดุ –ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ พร้อมทั้งจัดทําบัญชีคุม
6) งานเวชกรรมป้องกัน
7) การส่งกลับสายการแพทย์
หมวดงาน 6 หมวดงานสูทกรรม มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
1) ประกอบเลี้ยง จัดเลี้ยงและบริการในการฝึกอบรมและการประชุมของกองกํากับการให้ได้มาตรฐานและถูกสุขอนามัยประกอบเลี้ยง
2) จัดหา ควบคุม ดูแลเก็บรักษา อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการการ