งานธุรการ กําลังพลวินัย และสวัสดิการ  กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ และธุรการบริหารงาน บุคคล งานทะเบียนประวัติ งานสวัสดิการ งานกฎหมาย งานคดีวินัย งานอํานวยการด้านการป้องกัน อุบัติภัย และงานอื่น ๆ ที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของงานใด แบ่งหน้าที่เป็น 4 หมวดงาน คือ
หมวดงาน 1 หมวดงานสารบรรณธุรการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
1) งานสารบรรณ – ธุรการ
2) จัดเวร – – ยาม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม งานพิธีและรับ – ส่งเสด็จฯ 3) จัดทําหลักฐานและควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตํารวจ
4) งานการประชาสัมพันธ์
5) การส่ง-รับมอบหน้าที่และพัสดุของหัวหน้าหน่วยงาน
6) การประชุมที่ไม่ใช่งานเฉพาะเรื่องของงานใด
7) พิธีการต่าง ๆ ยกเว้นงานด้านการฝึกอบรมๆ
8) งานการป้องกันอุบัติภัย
9) กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
10) งานอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของงานใด
หมวดงาน 2 หมวดงานบริหารงานบุคคล มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
1) วางแผนการบริหารงานบุคคล และดําเนินการด้านคดีวินัย 2) การเสนอขอเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณ
3) การลาศึกษาต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ และการจัดกําลังพลเข้ารับการศึกษาอบรม
4) การพิจารณาบรรจุแต่งตั้งข้าราชการตํารวจให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่ง
5) ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจและลูกจ้างในสังกัด 6) การประชุมที่ไม่ใช่งานเฉพาะเรื่องของงานใด
7) พิธีการต่าง ๆ ยกเว้นงานด้านการฝึกอบรม
8) งานการป้องกันอุบัติภัย
9) งานอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของงานใด
10) การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตํารวจสัญญาบัตรและชั้นประทวน
11) ดําเนินการเกี่ยวกับข้าราชการตํารวจช่วยราชการ
12) ออกคําสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการตํารวจปฏิบัติ
13) ดําเนินการแต่งตั้งเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น
14) จัดทํา เก็บรักษา หมายเหตุ แก้ไขเพิ่มเติมบันทึกรายการต่าง ๆ รวมทั้งศึกษาอบรม ลงแฟ้มประวัติของข้าราชการตํารวจในสังกัด ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร
15) การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
16) การขอเลื่อนยศข้าราชการตํารวจชั้นประทวน และการขอพระราชทานยศ
17) รายงานการถึงแก่กรรมของข้าราชการตํารวจ
18) พิจารณาจัดกําลังพลของหน่วยเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยและนอกหน่วย พร้อมทั้งจัดทําทําเนียบผู้ผ่านการฝึกอบรม
หมวดงาน 3 หมวดงานสวัสดิการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
1) จัดระเบียบการเข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ
2) งานสวัสดิการ การกุศล และสาธารณประโยชน์
3) ส่งเสริมสหกรณ์ต่าง ๆ
4) ส่งเสริมการอบรมศีลธรรม
5) ส่งเสริมการกีฬาและพลานามัยแก่ข้าราชการตํารวจ
6) ส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ข้าราชการตํารวจและครอบครัว