กองร้อยที่ 2 – 5 มีหน้าที่และความรับผิดชอบปกครองบังคับบัญชา ควบคุม และกํากับ ดูแลการปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม สรุปสาระสําคัญของการฝึกอบรมเป็นรายวัน ช่วยเหลืออํานวยความ สะดวกแก่วิทยากร และดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การฝึกอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น กองหนุน ให้กับกองบังคับการและกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงปลอดภัยตามแนวชายแดน