1.จัดเตรียมเอกสาร ดังนี้
          1.1 บัตรประจำตัวข้าราชการฉบับเก่า 
1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน           
1.3 รูปถ่ายขนาด 2.5 x 3 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป (ถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม แต่งเครื่องแบบให้มองเห็นเครื่องหมายยศและสังกัด โดยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของข้าราชการตำรวจ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน สีพื้นของรูปต้องไม่มีลวดลาย ,รูปถ่ายสำหรับบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ นอกจากจะแต่งเครื่องแบบแล้ว อาจแต่งกายด้วยชุดสากลหรือชุดไทยพระราชทานก็ได้ ,รูปถ่ายสำหรับบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทพนักงานราชการ ให้แต่งชุดสากลนิยมซึ่งเป็นเครื่องแบบพิธีการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกำหนด)
1.4 กรณีเปลี่ยนยศเปลี่ยนตำแหน่งแนบสำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศ
          1.5 กรณีขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการใหม่แนบใบรับรองกรุ๊ปเลือด
1.6 กรณีบัตรหายแนบสำเนาใบแจ้งความ
1.7 กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล ให้แนบหลักฐานตามกรณี
1.8 กรณีผู้รับบำเหน็จบำนาญขอมีบัตรให้แนบหลักฐานการออกจากราชการ
1.9 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ ( ขอแบบฟอร์มได้จาก  งาน ธกวส.)
2. ตามข้อ 1 ยื่นเอกสารการขอดำเนินการขอมีบัตรได้ที่งาน  ธกวส.กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. ( ระหว่างวันที่ 1 – 5 ของเดือน)
3. จนท.รับเอกสารตรวจสอบและจัดพิมพ์ตัวบัตรฯ รวบรวมนำส่ง บช.ตชด. ( ภายใน 1 สัปดาห์ )
4.ระยะเวลาในการรับบัตรใหม่ (จาก บช.ตชด.ภายใน 30 วัน )

                                *************************