งานการเงินและพัสดุ ( กง.กบ.) กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน การเงินและกําหนดความต้องการพัสดุ และสิ่งอุปกรณ์ จัดหา เก็บรักษา แจกจ่าย จําหน่าย โยธาธิการ สรรพาวุธ ควบคุมทะเบียนพัสดุ และสิ่งอุปกรณ์ การพัสดุ การเงินและการบัญชี
แบ่งหน้าที่เป็น 4 หมวดงาน คือ รักษาและทําทะเบียนคุมเช็ค
หมวดงาน 1 หมวดงานเบิกจ่ายงบดําเนินงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
1) งานสารบรรณ – ธุรการ
2) การรับ – จ่ายเงินประจําวัน
3) การนําเงินเข้าฝากธนาคาร การสั่งจ่ายโดยเช็คของธนาคาร รวมทั้งการเก็บ
4) การทํารายงานการรับ – จ่ายเงิน สถิติ
5) การตรวจสอบหลักฐานในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการรวมทั้งการโอนใบสําคัญ หักล้างเงินยืม ตลอดจนการจัดทําเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6) การเบิกเงินต่อคลังจังหวัด
7) การตรวจสอบหลักฐานการเบิกเงินเกี่ยวกับการซื้อ หรือการจ้างและ ค่าสาธารณูปโภค ตลอดจนการจัดทําเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
หมวดงาน 2 หมวดงานบัญชี มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
1) จัดทําสมุดเงินสด สมุดเงินฝากธนาคาร จัดทําบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการปิดบัญชีประจําเดือน ประจําปี จัดทํางบทดรองประจําวัน และควบคุมเอกสาร การรับจ่ายประจําวัน ตลอดจนการจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน
2) จัดเก็บรักษาสมุดคู่มือวางฎีกา รหัสผ่านทางการเงิน ควบคุมและดําเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงินส่งคืนคลัง ตลอดจนการควบคุมเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับใบโอนบัญชี ต่างๆที่ส่วนราชการกําหนด
3) จัดทํารายงานพิสูจน์ยอดเงินค้างจ่ายและการจัดทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

4) ควบคุมการจัดเก็บและการนําส่งเงินรายได้แผ่นดิน
5) จัดทําบัญชีย่อยและทะเบียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกรายการ ตามคู่มือการบัญชี
6) จัดทํารายงานสถานภาพเงินนอกงบประมาณ และเงินรับฝากประจําวัน
7) ตรวจสอบเร่งรัดหนี้สินผู้มีพันธะกับทางราชการ จัดเก็บรักษาสัญญา ยืมเงินทุกประเภท และการแยกประเภทสัญญาการยืมเงิน ตลอดจนการจัดทํารายงานที่เกี่ยวข้อง
8) จัดทํางบเดือนและส่งใบสําคัญไปยังสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตลอด จน การจัดทําทะเบียนคุม และเก็บรักษาใบสําคัญที่สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินส่งกลับ และให้คําชี้แจงตามที่สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือหน่วยงานอื่นทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ
หมวดงาน 3 หมวดงานเบิกจ่ายเงินงบบุคลากร งบกลาง และค่าตอบแทน
1) ตรวจสอบจัดทําอัตราถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้าง
2) เบิกจ่ายเงินเดือน และเงินเพิ่มพิเศษอื่นที่เบิกควบกับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง เงินค่าจ้างประจํา เงินค่าตอบแทนพิเศษ เงินบําเหน็จบํานาญ เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญ เงินกองทุนสํารอง เลี้ยงชีพ เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และเงินค่าการศึกษาบุตรของข้าราชการตํารวจ และลูกจ้าง ผู้ได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับ หรือตําแหน่ง ตลอดจนการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานการจ่ายเงิน
3) จัดทําทะเบียนการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลอัตราเงินเดือนข้าราชการตํารวจและลูกจ้างตลอดจนการโอนอัตราต่างๆกรมสรรพากรทะเบียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องประจําปีของกองกํากับการ
4) จัดทําทะเบียนคุมการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการแจ้งรายการหักภาษี ต่อ
5) การเบิกเงินเดือนค้างเบิกข้ามปีและจัดทําทะเบียนคุมฎีกาเบิก จ่าย
6) ตรวจสอบและจัดทําฎีกาเบิกเงินงบกลางต่างๆ และค่าตอบแทน
หมวดงาน 4 หมวดงานการพัสดุ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
1) กําหนดความต้องการ วางแผน จัดหา และตรวจสอบการรับ- จ่ายพัสดุ
2) เก็บรักษา ตรวจสอบควบคุมและกํากับดูแลคลังพัสดุ
3) แจกจ่าย พัสดุของกองกํากับการ
4) ซ่อมบํารุง และจําหน่ายสิ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ
5) ตรวจพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่อยู่นอกเหนืออํานาจของผู้กํากับการ รวมทั้งการขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังกรณีไม่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือ มติ คณะรัฐมนตรีอนุญาต ให้จ่ายได้ หรือตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง พัสดุของกองกํากับการ
6) จัดทําบัญชีรับ – จ่ายบัญชีคุม ทําสถิติการใช้จ่ายการเก็บรักษาและการจําหน่าย
7) ตรวจสอบดูแล ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และพัสดุที่ใช้ราชการประจํากองกํากับการ 8) เก็บรักษา แจกจ่าย จําหน่าย ซ่อมบํารุง งานโยธาธิการ งานสรรพาวุธ 9) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับบริจาคต่าง ๆ