งานแผนและงบประมาณ (ผงป.) มีหน้าที่รับผิดชอบแผนการฝึกอบรม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการปฏิบัติตามแผนการฝึกอบรม กําหนดมาตรการแนวทางในการรักษาความปลอดภัย งานงบประมาณ  และงานประเมินผล และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย แบ่งหน้าที่เป็น 3 หมวดงาน คือกองบังคับการฝึกพิเศษ
หมวดงาน หมวดงานสารบรรณ – ธุรการ ธุรการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
1) งานสารบรรณ – ธุรการ
2) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามแผนงาน / โครงการ / แผนการฝึกอบรม 3) มาตรการรักษาความปลอดภัยบุคคล สถานที่ เอกสารและการสื่อสาร
หมวดงาน 2 หมวดงานแผน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
1) ให้ข้อเสนอแนะเพื่อกําหนดนโยบายด้านการฝึกและการวางแผนการฝึก
2) วางแผนการฝึกให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของกองบังคับการฝึกพิเศษ 3) จัดทําแผน คําสั่งการฝึกอบรม และคําสั่งฝึกอบรมภาคสนาม 4) ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินผล กํากับดูแลการฝึกให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการ
หมวดงาน 3 หมวดงานงบประมาณ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
1) จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี และงบประมาณการฝึกอบรมประจําปี
 2) วางแผน ควบคุม ตรวจสอบเงินงบประมาณทุกประเภท ให้เป็นไปตาม แผนการใช้จ่าย และให้สอดคล้องกับเงินงบประมาณที่ได้รับ
3) รายงานสถิติการ รับ – จ่ายเงินงบประมาณ