งานการฝึกและวิชาการ(กฝว.) กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการฝึกอบรมตาม แผนการฝึกอบรม ของกองบังคับการ สนับสนุนครูฝึก วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญและผู้ชํานาญการในการฝึก อบรม และการปฏิบัติ ให้บริการทางวิชาการ และจัดทํา ทําเนียบครูฝึก วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานด้านการ ข่าว กิจการพลเรือนและงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย แบ่งหน้าที่เป็น 4 หมวดงาน
หมวดงาน 1 หมวดงานสารบรรณ – ธุรการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
1) งานสารบรรณ – ธุรการของงานจัดการฝึกอบรม, ครูฝึก
2) จัดทําตารางสอนการฝึกตามหลักสูตร
3) เชิญวิทยากรบรรยายในการฝึกตามหลักสูตร
4) จัดทําเอกสารประกอบการเรียนการสอน
5) เบิก – จ่ายค่าตอบแทนวิทยากร
6) การออกคําสั่งและประสานการปฏิบัติในการศึกษาดูงาน / การฝึกภาคปฏิบัติ
หมวดงาน 2 หมวดงานจัดการฝึกอบรม มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
1) การรับ – ส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตลอดจนพิธีการเปิด – ปิด การ
2) อํานวยการ ประสานงาน การฝึกอบรมให้เป็นไปตามแถลงหลักสูตร
3) รวบรวมจัดทําข้อมูลต่าง ๆ และจัดทํา ทําเนียบของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
4) รายงานสถานภาพการฝึกอบรม
5) ออกประกาศนียบัตร วุฒิบัตร ใบรับรองการศึกษาอบรมที่หน่วย
6) วิเคราะห์ความต้องการเครื่องช่วยฝึก และให้การสนับสนุนเครื่องช่วยฝึก 7) พัฒนาหลักสูตร กระบวนการฝึกและเครื่องช่วยฝึก
หมวดงาน 3 หมวดงานสนับสนุนและพัฒนาครูฝึก มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
1) จัดทําทําเนียบครูฝึก ผู้เชี่ยวชาญและวิทยากร
2) สนับสนุนครูฝึก ผู้เชี่ยวชาญ และวิทยากร เมื่อได้รับการร้องขอ 3) สนับสนุนงานด้านวิชาการตามที่ได้รับการร้องขอ
4) จัดทําคลังข้อสอบ – จัดทําข้อสอบและวัดผลความรู้
5) งานห้องสมุด
6) พัฒนาครูฝึก วิทยากร ให้มีความรู้ที่จะสามารถสนับสนุนภารกิจของหน่วย
7) พัฒนาครูฝึก วิทยากรให้มีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้าน เพื่อรองรับภารกิจตามนโยบายของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
หมวดงาน 4 หมวดงานการข่าวและกิจการพลเรือน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
1) งานด้านการข่าว
2) งานด้านกิจการพลเรือน การพัฒนาช่วยเหลือประชาชน
3) การปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจของกองบังคับการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน หรือสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4)งานจิตอาสา