1. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565
 2. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
 3. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 4. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 5. กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2567
 6. กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ พ.ศ. 2561
 7. กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งยศ พ.ศ.2554
 8. กฎ ก.ตร.ว่าด้วยจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2566
 9. กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2556 
 10. กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2556
 11. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2559
 12. แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

คู่มือ

 1. คู่มือการฝึกพระราชทาน พ.ศ. 2560
 2. อนุมัติแถลง ตปส.สำหรับ นรต.ชั้นปีที่ 1 พ.ศ.2565
 3. แถลงหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ 2560
 4. แถลงหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ 2559
 5. แถลงหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ 2558
 6. คู่มือนวัตกรรมเป้าพลิก กก.7 บก.กฝ.บชตชด.พ.ศ.2564
 7. คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2564 
 8. รปจ.นสต.2564 (แก้ไข)
 9. รปจ.2549

เอกสารเกี่ยวกับงานธุรการและกำลังพล

 1. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2557-2566
 2. ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ

เอกสารเกี่ยวกับงานงบประมาณแผนงาน

พ.ศ.2567

 1. แผนปฏิบัติการ กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. ปี พ.ศ. 2567

เอกสารอื่นๆ

 1. ภาษาอังกฤษสำหรับติดต่อราชการในอาเซียน (ASEAN)
 2. หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
 3. หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
 4. การขอใช้สัญญาณไฟวับวาบ เสียงสัญญาณ ไซเรน รถฉุกเฉิน